Business Continuity en Crisis Management: bijdragen aan goede weerbaarheid!

Doe mee en bepaal welke afspraken nodig zijn voor continuïteit van productie en dienstverlening

Business Continuity en Crisis Management: bijdragen aan goede weerbaarheid!

Business Continuity en Crisis Management: bijdragen aan goede weerbaarheid!

Hoe borgt u continuïteit van uw organisatie en diensten? Door lid te worden kunt u kennis en inzichten delen in een professioneel netwerk en meewerken aan internationale afspraken, voor uzelf en de gehele keten. Samen beter voorbereid!

53500
 •  
 • € 53.500Gefinancierd
 • 56%voldaan
Einde wervingscampagne via NENCrowd.
Via deze campagne zijn belanghebbenden geïnformeerd en is de mogelijkheid geboden voor diverse vormen van betrokkenheid bij de normontwikkeling voor BCM & CM. Een aantal organisaties zijn lid geworden van de normcommissie en werken inmiddels actief mee aan de ontwikkeling van relevante normen in een (inter)nationaal netwerk. Voor de overige vormen van betrokkenheid ‘Volger’ en ‘Stakeholderplatform-lid’ voor de duur van de normontwikkeling, bleek tegen onze verwachting in helaas geen animo. NEN zal de hierbij behorende dienstverlening dan ook niet uitvoeren.
Alsnog deelnemen aan de normcommissie? Neem voor meer informatie contact op met Dick Hortensius.

Business Continuity en Crisis Management; essentiële bedrijfsprocessen!

Bedrijven en consumenten zijn steeds meer afhankelijk van de continuïteit van de levering van producten en diensten, ook in ketensamenwerking. Verstorende factoren zijn afkomstig van bijvoorbeeld weersomstandigheden (extreme regen, sneeuw, hagel), terrorisme (cyber), brand, stroomuitval, maar ook plotselinge uitval personeel (ziekte, vertrek) of het stilleggen van activiteiten door overheidsinstanties (overtreding wetgeving). Zo ondervinden treinreizigers nadelen bij storingen, bedrijven bij hun operationele processen en online verkoopprocessen of omdat essentiële grondstoffen of halffabricaten niet (op tijd) aankomen.
Business Continuity Management (BCM) helpt bedrijven om grip te krijgen op hun continuïteit bij het optreden van verstoringen in de bedrijfsvoering. Bij BCM denk je niet alleen vanuit het negatieve (wat kan er misgaan), maar stel je juist het positieve voorop (wat is minimaal nodig om doelstellingen te blijven behalen). Bij een grote calamiteit kan het belangrijk zijn om eerst orde op zaken te stellen door toepassing van Crisismanagement (CM) om vervolgens acties te ondernemen om de productie en/of dienstverlening weer op gang te brengen 

Hoe normen organisaties helpen

Budget& use 22301

Normen voor BCM & CM helpen organisaties bij het identificeren van hun kritische bedrijfsprocessen en hoe de continuïteit te garanderen, ook in crisissituaties.  De ISO-normen zijn een leidraad voor bedrijven bij het in kaart brengen wat er kan gebeuren (brand, ICT-uitval, etc.) en wat minimaal nodig is aan omzet, klanten en machines om bedrijfsdoelstellingen te halen. Het geeft inzicht hoe je de veerkracht en het weerstandsvermogen van je bedrijf kunt verbeteren.
De normen worden in 163 landen gehanteerd en zijn een belangrijke mondiale referentie voor 'goed' business continuity management. Door te voldoen aan de normen tonen organisaties aan dat zij een betrouwbare zakelijke partner en leverancier zijn. 

Gert Kogenhop - vz normcommissie “Business Continuity Management is een essentieel bedrijfsproces dat eigenlijk uit de koker van de directie of aandeelhouders zou moeten komen. Nu komt de vraag voornamelijk van klanten.”

Nu is het moment om deel te nemen

Het is belangrijk BCM verder te blijven ontwikkelen. De normen voor BCM worden nu herzien en normen voor Crisis Management gemaakt. Om een zo groot mogelijke diversiteit aan organisaties te betrekken is de normcommissie deze wervingscampagne gestart.  
Afhankelijk van je belang en wens voor invloed en betrokkenheid kun je op 3 manieren deelnemen: als lid van de normcommissie, als lid van het stakeholdersplatform of als volger. Zo stimuleert NEN een breder publiek om mee te werken, kennis te delen en een groter draagvlak voor de toepassing in NL. Op deze manier kan een grotere groep belanghebbenden, die geen behoefte hebben voor deelname aan de normcommissie zelf, toch via het stakeholdersplatform of als volger betrokken zijn. Met de extra financiële bijdragen is het werk van de NL normcommissie mogelijk.
Bekijk de mogelijkheden en bevestig je deelname aan de rechterkant van deze pagina.Voor lidmaatschap van de normcommissie is de bijdrage afhankelijk van de type organisatie.

Samen mogelijk maken

De huidige normcommissie heeft de extra deelnemers en financiering nodig voor een voldoende brede vertegenwoordiging van partijen rond deze (nieuwe) onderwerpen en om de werkzaamheden te bekostigen. Als het aantal deelnemers en het gewenste budget van deze NENCrowd campagne wordt gehaald, gaan we van start met het stakeholdersplatform en de volgers. Als we de target niet halen bekijken we welke oplossing wel mogelijk is. Indien er geen stakeholdersplatform of volger activiteiten worden ontplooit, krijgen die deelnemers hun geld teruggestort. De bestaande normcommissie zal dan de huidige werkwijze voortzetten.
Kortom, laten we het samen mogelijk maken en profileer ook jouw organisatie! Meedoen aan normontwikkeling betekent dat je bij de top uit de sector aan tafel zit. Je investeert in kennis, kunde en kansen voor jouw organisatie. Je werkt actief mee aan kennisuitbreiding en maakt daarmee de weg vrij voor innovatie in je vakgebied.
Door deelname ben je altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Hierdoor kun je vroegtijdig inspelen op komende veranderingen en blijf je koploper in je vakgebied. Daarnaast leg je makkelijk nieuwe contacten met branchegenoten in binnen- en buitenland waarmee je je voordeel kunt doen.

De normcommissie BCM & CM

In Nederland wordt sinds 2012 de Nederlandse inbreng bij de ontwikkeling van de ISO-normen bepaald door de NEN-normcommissie BCM & CM met daarin leden van verschillende organisaties, zoals energiebedrijven, IT-dienstverleners, banken en adviesbureaus. Ze volgen de internationale ontwikkelingen en leveren commentaar op conceptversies van de normen vanuit hun expertise en ervaring. Deze campagne is een initiatief van de normcommissie.

Wat levert deelname het mij op?

 • Brancheorganisaties : vertegenwoordigen van branchebelangen - informeren hun achterban uit eerste hand – professionalisering sector 
 • (Semi) Overheden: publieke-private rol afstemmen bij crises en calamiteiten – aansluiten op zelfregulerend vermogen - breed gedragen afspraken maken
 • Bedrijven: bedrijfsstrategie afstemmen - risico’s omvormen in kansen voor groei en verhogen  imago en reputatie - kennis & ervaring delen – cross sectoraal van elkaar leren – uitbreiden (inter)nationale netwerken - juiste fit voor praktische toepassing normen – draagt bij aan vertrouwen in ketensamenwerking - handvatten voor BC-managers bij verantwoording aan topmanagement voor uitvoering conform breed gedragen standaard
 • Beroepsorganisaties: vertegenwoordigen beroepsbelangen van BC- en crisismanagers -  (inter)nationale professionalisering vakgebied – bijdragen aan erkenning en draagvlak bij directies voor beroepsuitoefening met behulp van breed gedragen afspraken
 • Onderzoeksinstellingen, Hogescholen en Universiteiten, Stichtingen: fundamentele kennis toepasbaar maken - toegang, informatie en invloed in netwerken -  toepassen in de eigen organisatie
 • Eenmanszaken, ZZP-ers: zie ook bij bedrijven - betrokkenheid en toegang tot een breed kennisnetwerk voor aansluiting dienstverlening

Keuzetabel


Meer informatie

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met onze contactpersoon. Onder het tabblad 'Bijlagen' vind je toelichtende informatie zoals artikelen, financieringsuitleg, normcommissieplan, etc.

Via de knop 'Houd me op de hoogte' word je met updates geïnformeerd over de voortgang van deze campagne. Voor deelname aan het project kies je 'Bijdragen' en vervolgens je gewenste vorm: normcommissielid, stakeholderplatform-lid of volger.


Sr. Consultant Management systemen

 • Volger

  Je wordt periodiek geïnformeerd en ontvangt de normen en drafts met commentaar mogelijkhe...
  € 750exclusief btw
 • Stakeholderplatform lid

  Besloten platform rond commissie biedt informatie, invloed via interactie, drafts, normen...
  € 1.250exclusief btw
 • Normcommissie lid - ZZP / kleine onderneming

  Actieve deelname en besluitvorming voor ontwikkeling van normen voor BCM / CM. Met dit ee...
  € 1.000exclusief btw
 • Normcommissie lid - Onderzoek / kennis / scholen / stichting

  Actieve deelname en besluitvorming voor ontwikkeling van normen voor BCM / CM. Met dit ee...
  € 1.500exclusief btw
 • Normcommissie lid - Beroepsorganisaties

  Actieve deelname en besluitvorming voor ontwikkeling van normen voor BCM / CM. Met dit ee...
  € 2.000exclusief btw
 • Normcommissie lid - Bedrijven / (Semi)Overheid

  Actieve deelname en besluitvorming voor ontwikkeling van normen voor BCM / CM. Met dit ee...
  € 2.500exclusief btw
 • Normcommissie lid - Brancheorganisaties

  Actieve deelname en besluitvorming voor ontwikkeling van normen voor BCM / CM. Met dit ee...
  € 3.500exclusief btw

Updates

 • Einde wervingscampagne via NENCrowd, welkom nieuwe commissieleden!

  Via deze campagne zijn belanghebbenden geïnformeerd en is de mogelijkheid geboden voor diverse vormen van betrokkenheid bij de normontwikkeling voor BCM & CM.  Een aantal organisaties zijn lid geworden van de normcommissie en werken inmiddels actief mee aan de ontwikkeling van relevante normen in een (inter)nationaal netwerk. Welkom!

  Voor de overige vormen van betrokkenheid ‘Volger’ en ‘Stakeholderplatform-lid’ voor de duur van de normontwikkeling, bleek tegen onze verwachting in helaas geen animo. NEN zal de hierbij behorende dienstverlening dan ook niet uitvoeren.  

  Aanmeldingen ‘Houd me op de hoogte’ 

  Voor deze vrijblijvende informatiefunctie over de voortgang van deze NENCrowd wervingscampagne hebben 24 organisaties zich aangemeld. In principe eindigt deze informatiefunctie ook bij het einde van de wervingscampagne. NEN zal in overleg met de normcommissie besluiten of en hoe wij eventuele informatievoorziening continueren. De aangemelde organisaties worden hierover nog geïnformeerd. 

  Alsnog deelnemen aan de normcommissie?

  Indien u na het sluiten van deze wervingscampagne alsnog een deelname aan de normcommissie overweegt, kunt u voor meer informatie contact opnemen met Dick Hortensius, 015-2690115.

  Alle medewerkers van NEN wensen u fijne feestdagen

  bijna 2 jaar geleden geplaatst
 • Mondiaal besluit: ISO norm 22301 wordt herzien

  Bedrijven en consumenten zijn steeds meer afhankelijk van de continuïteit van productie en dienstverlening, ook in ketensamenwerking. De recente cyberaanvallen en het stil komen te liggen van terminals in de Rotterdamse haven en het farmaciebedrijf MSD laten zien hoe belangrijk aandacht voor bedrijfscontinuïteit vandaag de dag is. In de norm ISO 22301 staat het zorgen voor en borgen van deze continuïteit centraal. Deze mondiale norm wordt herzien en de Nederlandse normcommissie levert hieraan een actieve bijdrage. Doe mee en kijk hoe dat kan bij NENCrowd.

  ISO 22301 ‘Business Continuity Management – Eisen’ is eerder gepubliceerd. Alle ISO-normen worden periodiek beoordeeld op actualiteit en of er noodzaak is om aangepast te worden aan nieuwe inzichten en werkwijzen in het vakgebied. De Nederlandse normcommissie BCM & CM heeft daarbij gestemd voor een revisie van de norm. De ISO-commissie heeft besloten ISO 22301 te gaan herzien. Een eerste oriënterende bespreking over de aanpak van de herziening vindt plaats op 9 november in Londen
  Doel van de herziening

  Naar de mening van de Nederlandse normcommissie kunnen de eisen in de norm op een aantal plekken duidelijker worden beschreven en vereenvoudigd. ISO 22301 was één van de eerste normen waarin de zogenoemde ‘High Level Structure’ werd toegepast en van de vele praktijkervaringen met deze structuur en kerneisen kan de herziening van ISO 22301 nu profiteren.

  Versterking van de normcommissie 

  Om een effectieve en breed gedragen Nederlandse inbreng bij de herziening van ISO 22301 en ISO 22313 (de richtlijn voor de toepassing van ISO 22301)te kunnen leveren, zoekt de normcommissie naar nieuwe leden en naar organisaties die de normontwikkeling op een andere manier willen steunen. Op NENCrowd.nl zijn de verschillende mogelijkheden van participatie weergegeven en kunnen geïnteresseerden intekenen op het project. 

  Voorbeelden van deelname zijn: Volger, Stakeholderplatform lid en Normcommissielid 

  Op deze manier probeert de commissie dit najaar een vliegende start te maken met de Nederlandse inbreng bij de herziening van deze belangrijke normen.  NENCrowd is het crowdsourcing platform van NEN voor het werven van deelnemers en financiële bijdragen voor de normcommissie.

  Kent u organisaties die hier belang bij hebben? Deel graag de projectpagina met uw netwerk (via de knopjes rechtsboven zoals Linkedin).

  ongeveer 2 jaar geleden geplaatst
 • Nieuw artikel in 'Kwaliteit in Bedrijf'

  titel

  In het blad Kwaliteit in Bedrijf is een artikel geplaatst 'HERZIENING ISO 22301 OP KOMST'.

  Dit artikel is geschreven door Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij, in zijn rol als secretaris van de normcommissie BCM & CM

  Je kunt het artikel lezen via het tabblad 'Bijlagen' op NENcrowd

  meer dan 2 jaar geleden geplaatst
 • Introductie meedoen aan normontwikkeling

  meer dan 2 jaar geleden geplaatst
Business Continuity en Crisis Management: bijdragen aan goede weerbaarheid!
53500
 • 0 dagen te gaan
 • € 53.500Gefinancierd
 • 56%voldaan

Business Continuity en Crisis Management: bijdragen aan goede weerbaarheid!

Hoe borgt u continuïteit van uw organisatie en diensten? Door lid te worden kunt u kennis en inzichten delen in een professioneel netwerk en meewerken aan internationale afspraken, voor uzelf en de gehele keten. Samen beter voorbereid!
 • Volger

  Je wordt periodiek geïnformeerd en ontvangt de normen en drafts met commentaar mogelijkhe...
  € 750exclusief btw
 • Normcommissie lid - Bedrijven / (Semi)Overheid

  Actieve deelname en besluitvorming voor ontwikkeling van normen voor BCM / CM. Met dit ee...
  € 2.500exclusief btw
 • Normcommissie lid - Brancheorganisaties

  Actieve deelname en besluitvorming voor ontwikkeling van normen voor BCM / CM. Met dit ee...
  € 3.500exclusief btw
 • Normcommissie lid - Onderzoek / kennis / scholen / stichting

  Actieve deelname en besluitvorming voor ontwikkeling van normen voor BCM / CM. Met dit ee...
  € 1.500exclusief btw
 • Normcommissie lid - ZZP / kleine onderneming

  Actieve deelname en besluitvorming voor ontwikkeling van normen voor BCM / CM. Met dit ee...
  € 1.000exclusief btw
 • Stakeholderplatform lid

  Besloten platform rond commissie biedt informatie, invloed via interactie, drafts, normen...
  € 1.250exclusief btw
 • Normcommissie lid - Beroepsorganisaties

  Actieve deelname en besluitvorming voor ontwikkeling van normen voor BCM / CM. Met dit ee...
  € 2.000exclusief btw
Business Continuity en Crisis Management: bijdragen aan goede weerbaarheid!
53500
 • 0 dagen te gaan
 • € 53.500Gefinancierd
 • 56%voldaan

Business Continuity en Crisis Management: bijdragen aan goede weerbaarheid!

Hoe borgt u continuïteit van uw organisatie en diensten? Door lid te worden kunt u kennis en inzichten delen in een professioneel netwerk en meewerken aan internationale afspraken, voor uzelf en de gehele keten. Samen beter voorbereid!
 • Volger

  Je wordt periodiek geïnformeerd en ontvangt de normen en drafts met commentaar mogelijkhe...
  € 750exclusief btw
 • Normcommissie lid - Bedrijven / (Semi)Overheid

  Actieve deelname en besluitvorming voor ontwikkeling van normen voor BCM / CM. Met dit ee...
  € 2.500exclusief btw
 • Normcommissie lid - Brancheorganisaties

  Actieve deelname en besluitvorming voor ontwikkeling van normen voor BCM / CM. Met dit ee...
  € 3.500exclusief btw
 • Normcommissie lid - Onderzoek / kennis / scholen / stichting

  Actieve deelname en besluitvorming voor ontwikkeling van normen voor BCM / CM. Met dit ee...
  € 1.500exclusief btw
 • Normcommissie lid - ZZP / kleine onderneming

  Actieve deelname en besluitvorming voor ontwikkeling van normen voor BCM / CM. Met dit ee...
  € 1.000exclusief btw
 • Stakeholderplatform lid

  Besloten platform rond commissie biedt informatie, invloed via interactie, drafts, normen...
  € 1.250exclusief btw
 • Normcommissie lid - Beroepsorganisaties

  Actieve deelname en besluitvorming voor ontwikkeling van normen voor BCM / CM. Met dit ee...
  € 2.000exclusief btw

Reacties

 

Er zijn op dit moment nog geen reacties geplaatst

Business Continuity en Crisis Management: bijdragen aan goede weerbaarheid!
53500
 • 0 dagen te gaan
 • € 53.500Gefinancierd
 • 56%voldaan

Business Continuity en Crisis Management: bijdragen aan goede weerbaarheid!

Hoe borgt u continuïteit van uw organisatie en diensten? Door lid te worden kunt u kennis en inzichten delen in een professioneel netwerk en meewerken aan internationale afspraken, voor uzelf en de gehele keten. Samen beter voorbereid!
 • Volger

  Je wordt periodiek geïnformeerd en ontvangt de normen en drafts met commentaar mogelijkhe...
  € 750exclusief btw
 • Normcommissie lid - Bedrijven / (Semi)Overheid

  Actieve deelname en besluitvorming voor ontwikkeling van normen voor BCM / CM. Met dit ee...
  € 2.500exclusief btw
 • Normcommissie lid - Brancheorganisaties

  Actieve deelname en besluitvorming voor ontwikkeling van normen voor BCM / CM. Met dit ee...
  € 3.500exclusief btw
 • Normcommissie lid - Onderzoek / kennis / scholen / stichting

  Actieve deelname en besluitvorming voor ontwikkeling van normen voor BCM / CM. Met dit ee...
  € 1.500exclusief btw
 • Normcommissie lid - ZZP / kleine onderneming

  Actieve deelname en besluitvorming voor ontwikkeling van normen voor BCM / CM. Met dit ee...
  € 1.000exclusief btw
 • Stakeholderplatform lid

  Besloten platform rond commissie biedt informatie, invloed via interactie, drafts, normen...
  € 1.250exclusief btw
 • Normcommissie lid - Beroepsorganisaties

  Actieve deelname en besluitvorming voor ontwikkeling van normen voor BCM / CM. Met dit ee...
  € 2.000exclusief btw

Ook een idee voor een project?

Stuur ons een e-mail met uw idee en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op (nencrowd@nen.nl).